Rendelje meg ma, és csomagja   szerdáig 6. 14. megérkezik!

Panaszkezelés és elállás

ELÁLLÁS

Az Általános Szerződési Feltételekben foglaltakkal összhangban a megvásárolt termékeket a fogyasztókat megillető elállási jog keretében a kézhezvételtől számított 14 napon belül küldheti vissza, és igényelhet pénzvisszafizetést.

A fogyasztót a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § szerint megilleti az indokolás nélküli elállás joga. A fogyasztó az elállási jogát

  1. a) termék adásvételére irányuló szerződés esetén
  2. aa) a terméknek,
  3. ab) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,

a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított határidőn belül gyakorolhatja, mely határidő 14 nap.

Fentiekben foglaltak nem érintik a fogyasztó azon jogát, hogy az e pontban meghatározott elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.

Ha a szerződés megkötésére a fogyasztó tett ajánlatot, a fogyasztót a szerződés megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.

Mielőtt a szerződéstől való elállást kérelmezné, a vásárlónak joga van bármilyen szükséges mértékben megvizsgálnia és letesztelnie a terméket annak érdekében, hogy megbizonyosodjon a termék tényleges állapotáról. A vásárló köteles minden szükséges információt megadni (név, vezetéknév, megrendelési szám, számla kelte stb.), hiszen csak így van lehetőségünk a kérelme zökkenőmentes feldolgozására. A termékek visszaküldése esetén, a vásárló viseli a termék visszaküldésének közvetlen költségeit.

Addig, amíg a Szolgáltató nem veszi át a visszaküldött terméket vagy a vásárló nem bizonyítja a Szolgáltatónak, hogy a terméket visszaküldte, a Szolgáltató nem köteles visszafizetni a vételárat. Csakis természetes személyek jogosultak a szerződéstől való elállásra; jogi személyek nem állhatnak el a szerződéstől.

A szerződéstől való elállás pillanatától, a vásárló többé nem használhatja a terméket. Ha a termék sérült, a termék értéke az alkalmazandó belső jogszabályokkal összhangban csökken. Ha a Szolgáltató megállapítja, hogy a termék értéke olyan kezelés miatt csökkent, amely nem volt feltétlenül szükséges a termék tulajdonságainak, működésének és természetének megállapításához, a vásárló felelősségre vonható a termék értékének csökkenéséért. Ha a termék sérült vagy a vásárló a termékeket nem az eredeti mennyiségben küldi vissza, a Szolgáltató visszautasíthatja a vásárló kérelmét a szerződéstől való elállástól, illetve a vásárló köteles megtéríteni a keletkezett kárt.

Ha vizsgálat után a Szolgáltató megállapítja, hogy a termék olyan helytelen használat miatt sérült vagy működésképtelen, amely nem volt feltétlenül szükséges a termék tulajdonságainak, működésének és természetének megállapításához, a Szolgáltatónak joga van visszautasítani a visszatérítési kérelmet. A termék újbóli kiszállításával kapcsolatos kiszállítási költségek szintén felmerülhetnek, amennyiben a felhasználó szeretné visszakapni az előzőleg vásárolt terméket.

Az EU fogyasztói jogszabályaival összhangban, fenntartjuk a jogot, hogy meghatározott termékek visszaküldését elutasítjuk az alábbiak szerint.

Például a higiéniai termékek lezárt csomagolásban vannak árusítva, így a vásárló csak akkor követelhet pénzvisszatérítést, ha a termékeket az eredeti, bontatlan csomagolásukban küldi vissza. Ezzel összhangban, ezeket a termékeket az eredeti, bontatlan csomagulásukban kell elküldeni számunkra ellenőrzésre. Az ilyen termékek átvétele és ellenőrzése után feldolgozzuk a vásárló kérelmét, az erre a területre vonatkozó rendelkezésekkel összhangban.

Az elállási jog összefoglalva az alábbi esetekben nem gyakorolható

Az Eladó kifejezetten felhívja az Ön figyelmét, hogy Ön nem gyakorolhatja elállási jogát a 45/2014 (II.26.) Korm. Rendelet 29. §. (1) bekezdésében foglalt esetekben:

a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;

c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;

d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

f) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

g) olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;

h) olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;

i) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;

j) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;

k) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;

l) lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;

m) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.

Az EU fogyasztóvédelmi jogszabályaival összhangban, a vásárló szerződéstől való elállásának esetén a Vállalat köteles mihamarabb minden kifizetett összeg visszatérítésére legkésőbb a szerződéstől való elállásról szóló értesítés átvételétől számított tizennégy (14) napon belül. Ha a Vállalat nem tett eleget a távollevők között kötött szerződésekre vagy az üzlethelységen kívül kötött szerződésekre vonatkozó belső jogszabályokban előírt tájékoztatási kötelezettségeinek, a szerződéstől való elállás határideje tizenkét hónappal meghosszabbodik. Ez a határidő a termék kiszállítása esetén, a termék átvételének napjától, szolgáltatásnyújtás esetén pedig a szerződés megkötésének napjától számítódik. Ezen határidő lejártával a vásárló szerződéstől való elállásának joga elévül. Ha a vállalkozás a tizenkét hónapon belül megadta a fogyasztónak a tájékoztatást, az elállásra nyitva álló határidő az e tájékoztatás közlésétől számított tizennegyedik napon jár le.

Elállási nyilatkozat, a fogyasztót megillető elállási jog gyakorlása

Az EU fogyasztóvédelmi jogszabályaival összhangban, a vásárló a termék tényleges birtokbavételétől számított tizennégy (14) napon belül köteles benyújtani a szerződéstől való elállásra vonatkozó kérelmét. A fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban biztosított jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, vagy a honlapról is letölthető nyilatkozat-minta felhasználásával gyakorolhatja. A vásárló a Szolgáltatót a szerződéstől való elállásról értesítheti elektronikusan az [email protected] e-mail címen, vagy levelében a NextLevel, d.o.o., Usnjarska cesta 18, 1275 Šmartno pri Litiji, Slovenia címen.

A (vásárlási) szerződéstől való elálláshoz szükséges nyomtatványt itt találhatja meg. A kitöltött nyomtatvány jelentős mértékben megkönnyíti a folyamatot mindkét fél számára, ezért szerződéstől való elállásra vonatkozó kérelmét, kérjük, küldje el nekünk e-mail-ben vagy postán keresztül.

A fogyasztónak a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül vissza kell juttatnia a Vállalkozás részére. A termékeket kizárólag futárszolgálattal vagy postán keresztül lehet visszaküldeni, és a termékek személyes kézbesítése a Szolgáltató címére nem lehetséges. A vevő viseli a visszaküldött termék szállítási költségének terhét.

A fogyasztó elállási nyilatkozatának érvényessége

Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát határidőn belül elküldi. A határidő 14 nap.  A vásárlóra hárulnak a bizonyítás terhei a fent említett szerződéstől való elállás jogának határidőn belüli gyakorlásával kapcsolatban.

A fogyasztó elállási nyilatkozatát annak megérkezését követően elektronikus adathordozón haladéktalanul visszaigazoljuk.

Az Eladó kötelezettségei a fogyasztó elállása esetén

Az Eladó visszatérítési kötelezettsége

Ha a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, az Eladó legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket. Felhívjuk a figyelmét, hogy ez a rendelkezés nem vonatkozik a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási mód választásával okozott többletköltségekre.

Az Eladó visszatérítési kötelezettségének módja

A teljes vételár ugyanolyan fizetési módon lesz visszatérítve, mint amilyet a vásárló használt a vásárlás során.

A fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján az Eladó a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. Ha a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, az Eladó nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket. Ilyen esetben a feltüntetett általános szállítási díjtételek erejéig áll fenn visszatérítési kötelezettségünk. 

Amennyiben utánvéttel fizetett a megrendelésért, kérjük adja meg az IBAN bankszámlaszámot, ahová szeretné, hogy a visszafizetést teljesítsük.

A Fogyasztó által hibásan és/vagy pontatlanul megadott bankszámlaszám vagy postai cím következtében történő késedelem miatt az Eladót felelősség nem terheli.

Ha tehát a termék kézhezvételétől számított 14 napon belül el szeretne állni a szerződéstől, kérjük, mihamarabb tájékoztasson e szándékáról bennünket írásban. Az elállási kérelmét levélben (NextLevel, d.o.o., Usnjarska cesta 18, SI-1275 Šmartno pri Litiji, Slovenia) és e-mailen ([email protected]) is elküldheti nekünk. Kérjük az elállási kérelem benyújtásától számított 14 napon belül küldje vissza számunkra a terméket.

Az elállási kérelmet itt találhatja meg.

Az ügyfél viseli a termék visszaküldésének közvetlen költségét.

A termékeket kizárólag futárszolgálaton vagy postán keresztül lehet visszaküldeni, és a termékek személyes kézbesítése a Szolgáltató címére nem lehetséges.

Vásárlását 14 napon belül visszatérítjük vagy kérése esetén kicseréljük.

 

PANASZ

Minőségi szolgáltatás nyújtásával, és a szlovén/magyar jogszabályokkal összhangban lévő igazságos üzletpolitika figyelembevételével, igyekszünk elkerülni a panaszokat és a vitákat, vagy minél inkább korlátozni azok számát. A Szolgáltató teljes tevékenysége és webáruházának működése az alkalmazandó fogyasztóvédelmi jogszabályokon alapul. Esetleges jogvita esetén, szeretnénk a jogvitát peren kívül elrendezni.

Panaszügyintézés és jogérvényesítési lehetőségek

A fogyasztó a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi módokon terjesztheti elő:

  • Postai cím:

Szlovénia

Usnjarska cesta 18

SI-1275 Šmartno pri Litiji Slovenia

A fogyasztóvédelmi szabályoknak megfelelően a panaszt a Vállalkozás - ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik - a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt.

A panasz elutasítása esetén a vállalkozás köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

Amennyiben az Eladó és a fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a fogyasztó számára:


Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalok látják el, ezek listája itt található: http://www.kormanyhivatal.hu/

Bírósági eljárás. Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

Tájékoztatjuk, hogy Ön velünk szemben fogyasztói panasszal élhet. Amennyiben az Ön fogyasztói panaszát elutasítjuk, úgy Ön jogosult az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni: a békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. Az eljárásra - a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján - az illetékes testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.


A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről.

A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu

A magyarországi, területileg illetékes Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el:
https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

Az egyes területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei:

Baranya Megyei Békéltető Testület
Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.
Telefonszám: 06-72-507-154
Fax: 06-72-507-152
E-mail: [email protected][email protected]

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefonszám: 06-76-501-500; 06-76-501-525, 06-76-501-523
Fax: 06-76-501-538
E-mail: [email protected][email protected]
Honlap: www.bacsbekeltetes.hu

Békés Megyei Békéltető Testület
Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszám: 06-66-324-976
Fax: 06-66-324-976
E-mail: [email protected]

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület
Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszám:06-46-501-091;06-46-501-870
Fax: 06-46-501-099
E-mail: [email protected]

Budapesti Békéltető Testület
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Telefonszám: 06-1-488-2131
Fax: 06-1-488-2186
E-mail: [email protected]

Csongrád Megyei Békéltető Testület
Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszám: 06-62-554-250/118
Fax: 06-62-426-149
E-mail: [email protected]

Fejér Megyei Békéltető Testület
Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Telefonszám:06-22-510-310
Fax: 06-22-510-312
E-mail: [email protected]

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszám: 06-96-520-217
Fax: 06-96-520-218
E-mail: [email protected]

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.
Telefonszám: 06-52-500-710
Fax: 06-52-500-720
E-mail: [email protected]

Heves Megyei Békéltető Testület
Cím: 3300 Eger, Faiskola út 15.
Telefonszám: 06-36-429-612
Fax: 06-36-323-615
E-mail: [email protected]

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület
Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 305-306.
Telefonszám: 06-56-510-621, 06-20-373-2570
Fax: 06-56-510-628
E-mail: [email protected]

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszám: 06-34-513-027
Fax: 06-34-316-259
E-mail: [email protected]

Nógrád Megyei Békéltető Testület
Cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/A.
Telefonszám: 06-32-520-860
Fax: 06-32-520-862
E-mail: [email protected]

Pest Megyei Békéltető Testület
Cím: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.
Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81
Telefonszám: 06-1-269-0703
Fax: 06-1-474-7921
E-mail: [email protected]

Somogy Megyei Békéltető Testület
Cím: 7400 Kaposvár, Anna u.6.
Telefonszám: 06-82-501-026
Fax: 06-82-501-046
E-mail: [email protected]

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület
Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonszám: 06-42-311-544
Fax: 06-42-311-750
E-mail: [email protected]

Tolna Megyei Békéltető Testület
Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. emelet
Telefonszám: 06-74-411-661
Fax: 06-74-411-456
E-mail: [email protected]

Vas Megyei Békéltető Testület
Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Telefonszám: 06-94-312-356
Fax: 06-94-316-936
E-mail: [email protected]

Veszprém Megyei Békéltető Testület
Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. földszint 116.
Telefonszám: 06-88-429-008
Fax: 06-88-412-150
E-mail: [email protected]

Zala Megyei Békéltető Testület
Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.
Telefonszám: 06-92-550-513
Fax: 06-92-550-525
E-mail: [email protected]

 

Online vitarendezési platform

2016 február 15-én az Európai Bizottság egy olyan új platformot mutatott be, amely segít a fogyasztóknak és a kereskedőknek az online vásárlással kapcsolatos fogyasztói jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezésében. Az online jogviták rendezésére szolgáló platform egy egységes belépési pont, amely lehetővé teszi az EU-s vásárlók és kereskedők országon belüli és határokon átívelő online vásárlásokból származó jogviták rendezését. A jogviták a platformon keresztül a vitához kapcsolódó alternatív vitarendezési szervezeteknek vannak beküldve, amelyeket a Tagállamok választottak a minőségi kritériumokkal összhangban, és jelentették azokat a Bizottságnak. Az online vitarendezési platform létrehozásának jogalapja a Fogyasztói OVR rendelet (az Európai Parlament és a Tanács 524/2013-as számú rendelete), amely körülírja a platform főbb funkcióját, és a platformra beküldött viták rendezésének menetét. 

Az peren kívüli jogviták rendezésére szolgáló online platform ezen a linken található: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main.

További információ a peren kívüli jogviták rendezésére szolgáló online platformól a következő linken található: https://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-297_hu.htm

Kapcsolat : E-mail: [email protected]